1. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage
http://eit.or.th/
2. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Medical Association of Thailand under H.M. The King’s Patronage
http://www.mat-thailand.org/
3. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King
http://www.scisoc.or.th/
4. สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Agricultural Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King
5. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Pharmaceutical Association of Thailand under Royal Patronage
http://www.thaipharma.net/
6. ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Dental Association of Thailand under the Patronage of H.M. the King
http://www.thaidental.net/
7. สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Mathematical Association of Thailand under the Patronage of His Majesty the King
http://www.mathassociation.net/
8. สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Thai Veterinary Medical Association under Royal Patronage
http://www.thaivma.com/
9. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
The Federation of Thai Industries
http://www.fti.or.th
10. สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
The Thai Packaging Association
http://www.thaipack.or.th/
11. สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย
Geological Society of Thailand
http://gst.or.th/
12. สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Computer Association of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King
http://www.computerthailand.org/
13. สมาคมวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
Thai sigma science Association
14. สมาคมฟิสิกส์ไทย
Thai Physics Society
http://www.thaiphysoc.org/
15. สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
Geographical Association of Thailand
http://geography.or.th/
16. สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
Chemical Society of Thailand under the Patronage of Professor Dr. HRH Princess Chulabhorn Walailak
http://chemsocthai.org/
17. สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Nutrition Association of Thailand under the Patronage of HRH Princess Maha-Chakri Sirindhorn
http://www.nutritionthailand.org/
18. สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
Thai Society of Toxicology
http://www.thaitox.org/
19. สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
Genetics Society of Thailand
https://www.geneticsociety.or.th/
20. สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
Nuclear Society of Thailand
http://www.nst.or.th/
21. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Telecommunications Association of Thailand under the Royal Patronage
http://www.tct.or.th/
22. สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
The Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand
http://www.thaipharmacol.org/
23. สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
Physiological Society of Thailand
http://www.pst.or.th/
24. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
The Food Science and Technology Association of Thailand
http://www.fostat.org/
25. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
Environmental Engineering Association of Thailand
http://www.eeat.or.th/
26. สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
Thai Society for Biotechnology
http://www.biotec.or.th/tsb/
27. สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย
Polymer Society of Thailand
http://www.thaipolymersociety.org/
28. สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
Science Technology and Innovation Association of Thailand
https://sites.google.com/site/stiathailand/
29. สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
Metrology Society of Thailand
http://www.mst.or.th/
30. สมาคมการทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย
Thai Society for Nondestructive Testing
http://www.tsnt.or.th/
31. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
http://www.tpa.or.th/
32. สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nano Technology Association of Thailand
http://www.nanoassociation.or.th/
33. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
Thai Bioplastics Industry Association
http://www.tbia.or.th/
34. สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
The Association of Researcher of Thailand
http://www.ar.or.th/
35. สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย
Thai Metal Packaging Association
http://www.tmpa.or.th/
36. สมาคมไทยไอโอที
Thai IoT Association
https://www.thaiiot.org/
37. สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
Thai Society of Agricultural Engineering
http://www.tsae.asia/
38. สมาคมดาราศาสตร์ไทย
The Thai Astronomical Society
http://thaiastro.nectec.or.th/
39. สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ
Industry for National Defense & Security Association
https://indsa.org/
40. สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Science Mathematics and Technology Teachers Association of Thailand
http://smtat.org/