สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท)
ร่วมกับ
TU Delft, Netherlands
มีกำหนดจัด International Seminar ในหัวข้อ
“Satellite subsidence and sea-level data assimilation for mean high-water line assessment in the Bangkok area”
ในวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๗.๐๐น.
ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย สสวทท จะกำหนดให้จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา ไม่เกิน ๕๐ ท่าน
และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ ศบค. ในเรื่องการรักษาอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

สนใจเข้าร่วมงานเสวนา กรุณาติดต่อ คุณนัทธพงศ์ สุเกียง
โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๙๕-๑๖๕๑๘๖๒ หรือโทรสาร ๐๒-๙๔๗-๗๓๕๗
อีเมล์ : [email protected]
ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเข้าร่วมการประชุมที่ อว.
สามารถเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting
https://tudelft.zoom.us/j/94065413525 ;Meeting ID: 940 6541 3525

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่