วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage

แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

The Medical Association of Thailand

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

The Science Society of Thailand Under the Patronage of His Majesty the King

สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

The Pharmaceutical Association of Thailand Under Royal Patronage

ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

The Dental Association of Thailand Under the Patronage of H.M. the King

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

The Mathematical Association of Thailand Under the Patronage of His Majesty the King

สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

The Thai Veterinary Medical Association Under Royal Patronage

สภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย

The Federation of Thai Industries

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

The Thai Packaging Association

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

Geological Society of Thailand

สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

The Computer Association of Thailand Under the Royal Patronage of His Majesty the King

สมาคมวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

สมาคมฟิสิกส์ไทย

สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

Geographical Association of Thailand

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Chemical Society of Thailand Under the Patronage of Professor Dr. HRH Princess Chulabhorn Walailak

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Nutrition Association of Thailand Under the Patronage of HRH Princess Maha-Chakri Sirindhorn

สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย

Thai Society of Toxicology

สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย

Genetics Society of Thailand

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

Nuclear Society of Thailand

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

The Telecommunic ations Association of Thailand Under the Royal Patronage

สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย

The Pharmacologica land Therapeutic Society of Thailand

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

The Food Science and Technology Association of Thailand

สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Physiological Society of Thailand

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

Environmental Engineering Association of Thailand

สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

Polymer Society of Thailand

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

Thai Society for Biotechnology

สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

Science Technology and Innovation Association of Thailand

สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย

Metrology Society of Thailand

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

สมาคมการทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย

Thai Society for Nondestructive Testing

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Nano Technology Association of Thailand

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.