โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“พัฒนาศักยภาพครูมัธยมศึกษาตอนต้น
ในการบ่มเพาะ Science, Technology
and Innovation Mindset (STI mindset) ให้กับนักเรียน”

คลิ๊กดาวน์โหลดโปสเตอร์