เสวนา “เทคโนโลยีสำหรับเกษตรอัจฉริยะ: Smart Tech for Smart Farm”

จัดโดย สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562