เกี่ยวกับสมาคม

ประวัติสมาคม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก่อตั้งสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ตั้งแต่แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2528 ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในปี พ.ศ. 2531 และได้เริ่มทำกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตลอด

ก่อตั้งขึ้นเพื่อต้องการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานของสมาคมหรือองค์การเอกชนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนการร่วมมือระหว่างสมาคมหรือองค์การเอกชนที่เป็นสมาชิก และมีการประสานงานกับภาครัฐบาล รวมทั้งเสนอแนะรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมสถานภาพและสมรรถภาพทางวิชาชีพ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งสมาคมและองค์การเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดหางานวิจัยงานพัฒนา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่สถาบันต่างๆ ตลอดจนให้บริการสังคมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ / ภารกิจหลัก

  1. เสนอแนะนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ
  4. สร้างระบบสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถสร้างปัญญาเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ และนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ผสมผสานกันได้
  5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน