กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation


ที่อยู่:
อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น 6 ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-354-1631

Facebook: https://www.facebook.com/COSTAT1985/