สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท)
The Council of Scientific and Technological Associations of Thailand (COSTAT)
ที่อยู่: อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น 6 ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-354-1631

Facebook: https://www.facebook.com/COSTAT1985/