ติดต่อเรา

สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท)

ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๔ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ . ๐๒ – ๓๕๔๑๖๓๓๑ โทรสาร. ๐๒ – ๓๕๔๑๖๓๒

E – mail : [email protected]

Facebook : สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย