“แผนที่สถานที่จัดอบรม”
https://drive.google.com/file/d/1u2kwMwLb6RFqSyIssOksNUZuOMHFq5bK/view?usp=share_link

“เอกสารประกอบการอบรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
https://drive.google.com/drive/folders/1q_FdJhnpdDbAzBSXhcJPhaJqYtyZDoLu?usp=share_link